Općinski sud potvrdio: Mersija lažnom diplomom do posla u Zavodu za medicinu rada ZDK

Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona, dana 27.02.2023.godine, podiglo je optužnicu protiv Muharemović Mersije počinjenih krivičnih djela Krivotvorenje isprave iz člana 373. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ FBiH i Ovjeravanje neistinitog sadržaja iz člana 375. stav 1. I 2. KZ FBiH u vezi sa članom 54. KZ FBiH.

Optužnica je u cijelosti potvrđena dana 03.03.2023. godine od strane sudije za prethodno saslušanje Općinskog suda Zenica.

*Molimo Vas da pri čitanju informacija koje objavljuje Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona o predmetima u kojima su osobe osumnjičene ili optužene za krivična djela, imate u vidu presumpciju nevinosti iz clana 3. Zakona o krivičnom postupku F BiH u kojem je u stavu 1. definisano da se svako smatra nevinim za krivično djelo dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivnja.

Optužnica koja se nalazi u prilogu objave je anonimizirana u cilju zaštite oštećenih lica, svjedoka, službenih evidencija…

BOSNA I HERCEGOVINA – FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE – ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON – KANTONALNO TUŽILAŠTVO-TUŽITELJSTVO ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
Broj: T04 0 KT 0050214 22 – Zenica, 27.02.2023. godine
OPĆINSKOM SUDU U ZENICI – Sudiji za prethodno saslušanje ZENICA
Na osnovu člana 45. stav 2. tačka i) u vezi sa članom 241. stav 1. Zakona o krivičnom postupku F BiH, p o d i ž e m O P T U Ž N I C U

Protiv,
MUHAREMOVIĆ MERSIJE rođena 1979. godine u mjestu Vranovići, grad Zenica,
neosuđivana,
što je,
1. Dana 04.04.2022. godine, u Zenici, upotrijebila lažnu javnu ispravu kao da je prava – diplomu o završenoj srednjoj medicinskoj školi sa zanimanjem „medicinska sestra tehničar“, sa djelovodnim brojem … od 27.06.2014. godine, tako što je prilikom zaključivanja Ugovora o radu na određeno vrijeme sa JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu ZDK broj 2761/22 od 04.04.2022. godine, priložila navedenu lažnu diplomu izdatu na ime Muharemović Mersija od strane JU Srednja medicinska škola Tuzla, pod rednim brojem u matičnoj knjizi …, iako je bila svjesna da nije završila navedenu Srednju medicinsku školu i da upotrebljava lažnu diplomu, što je i htjela,
2. Dana 30.03.2022. godine na području grada Zenica, dovođenjem u zabludu službenika u Službi za opću upravu Grada Zenica, učinila da službenik iste Službe ovjeri fotokopiju lažne Diplome na njeno ime o završenoj srednjoj medicinskoj školi u JU Srednja medicinska škola Tuzla, djelovodni broj … od 27.06.2014. godine, što je ovaj i učinio ovjerivši istu pod brojem 10/1-05-10-15139/2022, a za koju je znala da je lažna, jer nikada nije završila školovanje u navedenoj školi, što je i htjela, Dakle, pod tačkom 1. upotrijebila lažnu javnu ispravu kao da je prava, a pod tačkom 2. dovođenjem u zabludu nadležnog organa, učinila da on u knjizi ovjeri štogod neistinito što treba služiti kao dokaz u pravnom prometu, čime je počinila: pod tačkom 1. krivično djelo krivotvorenje isprave iz člana 373. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ F BiH, a pod tačkom 2. krivično djelo ovjeravanje neistinitog sadržaja iz člana 375. stav 1. i 2. KZ FBiH u vezi sa članom 54. KZ FBiH.

Zenicablog.com

Back to top button