Zaposlenik banke u Zenici lažnim transakcijama sa računa klijenata ukrao preko 12 hiljada KM

Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona, dana 28.02.2023.godine, podiglo je optužnicu protiv Durgut Asmira zbog počinjenog krivičnog djela Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ FBiH.

Optužnica je u cijelosti potvrđena dana 07.03.2023. godine od strane sudije za prethodno saslušanje Općinskog suda Zenica.

Na osnovu člana 45. stav 1. i 2. tačka i) i člana 241. stav 1. Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine ( ZKP F BIH), p o d i ž e m, O P T U Ž N I C U Protiv: DURGUT ASMIRA, rođen 1995. godine,

Što je:
U vremenskom periodu od 07.10.2021. godine do 22.02.2022. godine, u Zenici, kao odgovorna osoba u SBERBANK BH DD Sarajevo, Poslovnica Zenica, iskoristio svoja ovlašćenja koja je imao kao „Saradnik za transakcijsko poslovanje“, shodno pravima i obavezama propisanim u Aktima o sistematizaciji radnih mjesta po organizacionim dijelovima, jedinicama i radnim mjestima Sberbank BH d.d. broj 1500_2_001 od 22.06.2021. godine, broj 1500_2_001 od 19.09.2021. godine, 1500_2_001 od 21.10.2021. godine, broj 1500_2_001 od 23.12.2021. godine i broj 1500_2_001 od 17.02.2022. godine, po kojima je prema poglavlju 3.5.2 Regija/Poslovnica, između ostalog, bio ovlašten i odgovoran za obavljanje blagajničkih poslova u skladu sa važećim zakonskim i internim aktima, da vrši prijem i obradu gotovinskih i bezgotovinskih transakcija po nalogu klijenta te odgovara za primjenu svih zakonskih i internih propisa i procedura iz područja
nadležnosti, koji poslovi se shodno tački 1.1.1. Procedura za obavljanje platnih transakcija na šalterima banke broj 3200_2_018 od 08.04.2021. godine, između ostalog, podrazumijevali i ovlasti za isplate novca sa tekućih, štednih i žiro računa klijenta-fizičkog lica, prema proceduri propisanoj Pravilnikom o blagajničkom poslovanju broj 3200_2_028 od 08.04.2021. godine, gdje u poglavlju 1. stoji da blagajničko poslovanje koje vrši saradnik za transakcijsko poslovanje, obuhvata gotovinske transakcije sa navedenih računa te rukovanje gotovinom u blagajni, i to na način da je isplate gotovog novca bio dužan vršiti shodno odredbama iz poglavlja 3, član 3.2.1.1, tačke a) i c) navedenog Pravilnika, prema kojima je prilikom isplate bio dužan izvršiti idnetifikaciju lica kojem vrši isplatu na osnovu odgovarajuće lične isprave sa fotografijom, na isplatnom listiću upisati broj identifikacionog dokumenta, sačiniti specifikaciju gotovine za isplatu, ovjeriti pačatom i potpisati, zatim ponovo u prisustvu klijenta prema sačinjenoj specifikaciji prebrojati novac i isti potom uručiti klijentu, koji prijem novca ovjerava potpisom na predviđenom mjestu na nalogu, a koji potpis mora odgovarati potpisu na predočenom dokumentu klijenta, pri čemu je shodno poglavlju 3, član 3.2. tačka a) prilikom isplate sa štednog računa na šalteru dužan te promjene upisati u štednu knjižicu kao i njen saldo, te je, s ciljem da sebi pribavi imovinsku korist, suprotno propisanoj proceduri, a kako je bio svjestan i znao da shodno ovlaštenjima svog radnog mjesta, ima pristup štednom i transakcijskom računu klijenta D.A. kao i gotovom novcu u blagajni i da zahvaljujući tome može sa istih prisvajati novac za sebe, tako što će sačinjavati naloge za isplatu umjesto vlasnika računa i bez njegovog odobrenja i krivotvoreći njegov potpis na istim, te ne upisujući nastale promjene u štednu knjižicu, što je i htio, u više navrata sa štednog i transakcijskog računa klijenta D. A., vršio neovlaštene transakcije odnosno isplate novca u eurima i konvertibilnim markama, koji novac je po tom prisvajao te vršio konverziju novca u eurima na trošak njegovog štednog računa, pa je tako izvršio neovlaštene isplate i konverzije sa štednog računa D. A. broj: 140…, i to:

Dana 07.10.2021. godine isplatio iznos od 500,00 eura,
Dana 25.10.2021. godine isplatio iznos od 490,00 eura,
Dana 08.11.2021. godine isplatio iznos od 400,00 eura,
Dana 17.11.2021. godine isplatio iznos od 500,00 eura,
Dana 30.11.2021. godine isplatio iznos od 200,00 eura,
Dana 02.12.2021. godine isplatio iznos od 493,79 eura,
Dana 02.12.2021. godine konverzija u iznosu od 3,21 eura,
Dana 10.12.2021. godine isplatio iznos od 200,00 eura,
Dana 04.01.2022. godine isplatio iznos od 2.045,17 eura,
Dana 31.12.2021. godine konverzija u iznosu od 13,29 eura,
Dana 14.01.2022. godine isplatio iznos od 56,24 eura,
Dana 04.01.2022. godine konverzija u iznosu od 0,36 eura,
Dana 21.01.2022. godine isplatio iznos od 61,36 eura,
Dana 21.01.2022. godine konverzija u iznosu od 0,40 eura,
Dana 25.01.2022. godine isplatio iznos od 153,39 eura,
Dana 25.01.2022. godine konverzija u iznosu od 1,00 euro,
Dana 01.02.2022. godine isplatio iznos od 255,65 eura,
Dana 01.02.2022. godine konverzija u iznosu od 1,66 eura,
Dana 14.02.2022. godine isplatio iznos od 204,52 eura,
Dana 14.02.2022. godine konverzija u iznosu od 1,33 eura,
Dana 22.02.2022. godine isplatio iznos od 204,52 eura,
Dana 22.02.2022. godine konverzija u iznosu od 1,33 eura,
te sa transakcijskog računa D. A. broj 140…:

Dana 01.11.2021. godine isplatio iznos od 800,00 KM. pa je na ovaj način za sebe pribavio korist u iznosu od 5.764,64 eura (protuvrijednost u KM 11.274,64) što odgovara iznosima isplaćenim sa štednog računa bez troškova konverzije koji ukupno iznose 22,58 eura (protuvrijednost u KM 44,16), te 800,00 KM i istovremeno oštetio D. A. za iznos od 5.787,22 eura (protuvrijednost u KM 11.318,81) i 800,00 KM.
Dakle, kao odgovorna osoba u SBERBANK BH DD Sarajevo, Poslovnica Zenica, iskoristio svoja ovlašćenja, s ciljem da sebi pribavi imovinsku korist, pa je na opisani način pribavio imovinsku korist u iznosu od 5.787,22 eura (protuvrijednost u KM 11.318,81) i 800,00 KM, Čime bi učinio krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlašćenja iz člana 383. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona FBiH.

zenit.ba

Back to top button