Općinski sud u Kaknju ugradnjom vertikalne lift platforme za pristup licima sa umanjenim tjelesnim sposobnostima realizirao strateški cilj

Općinski sud u Kaknju uspješno je priveo kraju projekat ugradnje vertikalne lift platforme za pristup licima sa umanjenim tjelesnim sposobnostima.

Radi se o značajnom projektu čiji je cilj omogućavanje nesmetanog pristupa sudskoj zgradi licima sa umanjenim tjelesnim sposobnostima, a što predstavlja strateški cilj Općinskog suda u Kaknju definisan Strateškim planom rada i Godišnjim programom rada za 2024. godinu.

Izvođač radova bilo je privredno društvo Ortopedija International d.o.o. Sarajevo.

Zahvaljujući ustrajnosti i odlučnom pristupu pri izradi projektne dokumentacije, iniciranju i odobravanju budžetskih sredstava, te provođenju postupka javne nabavke, ova značajna investicija je uspješno implementirana na zadovoljstvo svih korisnika usluga ovog suda.

Važno je također spomenuti institucionalnu saradnju i komunikaciju ostvarenu sa resornim Ministarstvom za pravosuđe i upravu i Ministarstvom finansija Zeničko-dobojskog kantona, što je rezultiralo uvrštavanjem navedene budžetske stavke u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona.

Na taj način ispoštovane su relevantne odredbe Zakona o prostornom uređenju i građenju Zeničko-dobojskog kantona, koji pod uklanjanjem arhitektonsko-urbanističkih prepreka kao obaveze javnih organa, privrednih društava i institucija podrazumijeva stvaranje uslova za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad lica sa umanjenim tjelesnim mogućnostima pri zadovoljavanju njihovih osnovnih životnih, radnih i drugih potreba.

Osim toga, pravo na pristup javnim objektima pod jednakim uslovima za sve građane predstavlja jedno od temeljnih ljudskih prava i sloboda zagarantovano nizom međunarodnih konvencija, od kojih se posebno ističe Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom.

Program Radio Kaknja možete slušati UŽIVO na ovom linku. Pratite nas i na društvenim mrežama Facebook | Instagram | Twitter

   
Back to top button